Харьковская Лига

Независимых Астрологов

Центр Консультационных услуг

СТАТУТ
Харківської Обласної
Громадської Організації
"Харківська Ліга Незалежних Астрологів"

"ЗАРЕЄСТРОВАНО"

Головним Управлінням

юстиції у Харківській області

Свідоцтво №1287

Наказ №55/2 від 04.02. 2008 р.

Начальник Головного

управління Юстиції

у Харківській області

___________Л.М. Мамина

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Протоколом №1

установчої Конференції

"Харківської Ліги

Незалежних Астрологів"

Протокол №1 від 01.10.2007р.

1. Загальні положення.

1.1. Харківська обласна громадська організація Харківська Ліга Незалежних Астрологів (далі по тексту організація), створена на основі єдності інтересів її членів для сприяння підвищенню ролі астрологів в соціумі, як висококваліфікованих фахівців з усіх напрямків астрологічної діяльності: астрології, астропсихології, нумерології, хіромантії, астрохіромантії, фізіогномікі,таро .Здійснення просвітницької діяльності та сприяння вивченню історії єзотерики , як найдавнішнього принципу пізнання всесвіту та його поєднання с досягненнями сучасних гуманітарних наук.

1.2. Харківська Ліга Незалежних Астрологів є обласною громадською організацією здійснює свою діяльність на основі добровільності, єдності, інтересів і рівноправності ії членів, самозабезпеченості, законності і гласності.

1.3. Діяльність організації поширюється на всю територію Харківської області та м. Харкова, здійснюється відповідно до Конституції України , згідно із Законом України Про обєднання громадян , іншими законами України, дійсним Статутом і своїми внутрішніми документами, що не суперечать чинному законодавству України.

1.4. Організація є юридичною особою , з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в установах банків, круглу печатку ,штампи і бланки з власною назвою, атрибутику (символіку) та гасло. Символіка реєструється в установленому законом порядку. Організація має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та немайнові права, нести обовязки, повязані з його діяльністю, бути позивачем та відповідачем в судах.

1.5. Положення, Постанови, розпорядження, накази та інші нормативні акти для внутрішнього користування щодо діяльності організації затвердженні Правлінням Харківської Ліги Незалежних Астрологів обовязкові для виконання всіх членів організації.

1.6. Організація створюється на необмежений термін і має право створювати місцеві осередки на території області. Місцеві осередки діють на підставі Положення , прийнятого їх керівними органами і затвердженого Правлінням організації.

1.7. Харківська Ліга Незалежних Астрологів не ставить перед собою політичних та релігійних задач. Не бере участь у діяльності політичних партій та релігійних рухів.

1.8.Харківська Ліга Незалежних Астрологів є неприбутковою організацією.

1.9. Повна назва: Харківська обласна громадська організація "Харківська Ліга Незалежних Астрологів". Скорочена: ХОГО "Харківська Ліга незалежних астрологів".

1.10. Юридична адреса "Харківської Ліги Незалежних Астрологів": 61135, Україна, м.Харків, вул. Героїв Праці будинок 56, кв . 82 .

2. Мета та завдання організації.

2.1. Основною метою діяльності Харківської Ліги Незалежних Астрологів є : -сприяння підвищенню ролі астрологів в соціумі, як висококваліфікованих фахівців з усіх напрямків астрологічної діяльності: астрології, астропсихо логіі, нумерологіі, хіромантіі, астрохіромантіі, фізіогномікі , таро. . Здійснення просвітницької діяльності та сприяння вивченню історіі езотерики, як найдавнішніх принципів пізнання всесвіту та їх поєднання з досягненнями сучасних гуманітарних наук. Задоволення та захист спільних інтересів своїх членів.

2.2. Для захисту своїх принципів та ідей Харківська Ліга Незалежних Астрологів вирішує наступні завдання:

- сприяння духовному, моральному, культурному, розвитку, суспільства, задо воленя та захист соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, та інших інтересів своїх членів;

- сприяння організації навчання, проведенню інформаційного і правового консалтінгу з питань розвитку діяльності організації та залучення ресурсів;

- сприяння створенню Центра астрологічних досліджень для проведення дослідницьких робіт в галузі езотерики; - сприяння допомоги членам організації в освоєнні теоретичних і практичних знань з астрології та езотерики;

- сприяння пошуку і популізаціі засобів подалання життєвої кризи через астрологію;

- надання допомоги науковцям , членам організації , та сприяння їх соціальному захисту, розвитку оригінальних наукових , науково-дослідницьких розробок в галузі астрології та езотерики.

- заснування , в установленому законом порядку, навчальних, наукових, освітних, культурно-просвітницьких закладів, Академії Астрології; - сприяння створенню розробок загальних стандартів освітних програм в галузі астрології та єзотерики;

- сприяння створенню Ради з присвоєння степенів в галузі астрології та езотерики до складу якого входять історики, физики, ,соціологи, астропсихологи, астрологи, психіатри, генетикі;

- сприяння створенню Центру сертифікаціі астрологів та езотериків;

- здійснення прийому, обробки, збереження необхідної інформації, що друкується, та поступає від організацій, з якими укладені партнерські та інші угоди; - надання допомоги членам організації у поширенні інформації про діяльність Харківську Лігу незалежних астрологів і роботи її членів через засоби звязку, друковані видання, сайт організації в Інтернеті;

- інформаційний обмін з астрологами та єзотериками України та інших країн.

2.3. З метою виконання статутних завдань і цілей, передбаченних Статутом, у порядку встановленому чинним законодавством України, Харківська Ліга Незалежних Астрологів має право:

- здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення підприємств у порядку, встановленому законодавством;

- організація залучення фінансових ресурсів інвесторів, обєктів інтелектуальної власності майна та окремих майнових прав фізичних та юридичних осіб для виконання статутних завдань;

- сприяти організації пропаганди та реклами передового вітчизняного і закордонного досвіду в напрямках статутної діяльності організації;

- залучення коштів підприємств, організацій та установ з метою сприяння в організаціі підготовки для них відповідних фахівців;

- користуватись іншими правами, передбаченими законодавством України;

- вступати в міжнародні , всеукраїнські та місцеві громадські (неурядові) організаціі, створювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти і звязки, укладати договори, а також приймати участь у виконанні заходів згідно міжнародних забовязань України;

- представляти і захищати свої законні інтереси й інтереси своїх членів у державних органах;

- проводити масові заходи: лекції, бесіди, доповіді, виставки і т.п;

- проводити благодійні , інформаційні, та інші заходи щодо залучення громадськості до діяльності Харківської Ліги Незалежних Астрологів;

- поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї.


3. Умови і порядок прийняття членів, учасників "Харківської Ліги Незалежних Астрологів" та порядок вибуття з організації. Права та обовязки членів організації.

3.1.Членство в організації може бути індивідуальним та колективним.

3.2. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на територіі області , яким виповнилося 18 років, та які приймають участь в реалізаціі статутних завдань та виконують вимоги Статуту і сплачують членські внески. Почесними членами організації обираються громадяни України та інших держав,. які внесли великий особистий внесок у досягнення завдань Харківської Ліги незалежних астрологів. Почесні члени, звільняються від сплати членських внесків.

3.3. Учасниками організації можуть бути юридичні особи (підприємства, організаціі, установи, крім тих, що фінансуються з бюджету), які реалізують свої права через своїх представників.

3.4.Прийом до організації здійснюється Правлінням на підставі письмовоі заяви для індивідуальних членів, рішення членів трудових колективів, або рішення загальних зборів для колективних членів.

3.5.Членам та учасникам організації, Головою Правління, видається посвідчення члена, або учасника Харківської Ліги Незалежних Астрологів.

3.6. Члени і учасники "Харківської Ліги Незалежних Астрологів" мають право:

- брати участь у визначенні основних напрямів діяльності організації;

- обирати і бути обраними в керівні органи Харківської Ліги Незалежних Астрологів;

- отримувати від Харківської Ліги Незалежних Астрологів інформацію з питань її діяльності;

- користуватись підтримкою Харківської Ліги Незалежних Астрологів в органах державної влади та управління з питань своєї діяльності;

- представляти і захищати свої законні інтереси і інтереси своїх членів у державних органах;

- проводити масові заходи: лекціі, бесіди, наради, конференціі, доповіді, презентаціі, виставки, збори;

- одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інформацію необхідну для реалізаціі своїх цілей та задач;

- засновувати засоби масової інформаціі, підприємства і організацііі, займатися видавничою діяльністю ; - популяризувати своє імя (назву) , символіку;

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові прав;

- вносити пропозиціі до органів влади і управління;

- обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організація- ми зарубіжних країн;

- отримувати фінансові та майнові інвестиціі;

- з метою забезпечення своєї діяльності , створювати госпроразрахункові підприємства, організаціі, установи тощо;

- відкривати рахункі у національній та іноземній валюті в установах банків;

- вносити добровільні внески (пожертвування) на банківські розрахункові рахунки Харківської Ліги Незалежних Астрологів;

- мати інші права згідно законодавства України;

- надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обовязко вій сертіфікаціі або ліцензуванню, допускається після такой сертіфікаціі або ліцензування в установленному законодавством України порядку.

3.7. Члени "Харківської Ліги Незалежних Астрологів" забов'язані:

- дотримуватися Статуту організації , сприяти реалізаціі її цілей і задач;

- виконувати рішення Конференції та керівних органів організації;

- вчасно сплачувати членські внески. Порядок внесення внесків і їхній розмір визначається Положенням Про вступний внесок і щомісячні членські внески Обласної громадської організації Харківської Ліги Незалежних Астрологів, розробленим Правлінням організації;

- робити інші обовязкові внески, встановленні Правлінням Харківської Ліги Незалежних Астрологів;

- внести вступний внесок.

3.8. Вибуття зі членів "Харківської Ліги Незалежних Астрологів" здійснюється:

- для індівідуальних членів на підставі письмової заяви;

- для колективних членів на підставі рішення своїх керівних органів;

- у випадку порушення Статуту , члена організації може бути виключено за рішенням Правління;

- у випадку виключення члена з організації всі його зроблені внески не повертаються;

- за рішенням Правління організації встановлюється форма Свідоцтва про членство для індивідуальних та колективних членів.

4. Порядок утворення та діяльності статутних органів "Харківської Ліги Незалежних Астрологів" та їх повноваження.

4.1. Конференція. Вищим керівним органом організації є Конференція, яка скликається Правлінням не менш ніж один раз на рік. Про скликання Конференціі та її порядок денний члени Ліги повідомляються письмово не пізніше ніж за 1 місяць до її відкриття.

4.2. Позачергова Конференція може скликатися Правлінням організації, а також на вимогу не менше як 1/3 його членів . У таких випадках Конференція повинна скликатися не пізніше 15 днів до дня Ії проведення і обговорювати лише питання, для розгляду яких вона скликана.

4.3. Конференція є правомочною, якщо в її роботі приймають участь не менш двох третин членів організації . Рішення приймаються простою більшістю голосів, крім внесених змін та доповнень до Статуту, які прпи- няють діяльність , які приймаються 3/4голосів.

4.4. Конференція визначає основні напрямки діяльності, обговорює і приймає рішення щодо основних питань діяльності, в тому числі і про припинення діяльності організації:

- затверджує Статут організації, зміни і доповнення до нього;

- обирає Правління, Голову Правління, Ревізійну комісію та ії Голову строком на 5 років, обговорює та затверджує їх звіти;

- вирішує інші питання повязанні з діяльністю організації;

- Члени організації мають право передавати свої повноваження на участь у роботі Конференції іншому члену, або своєму представнику.

4.5. В період між Конференціями керівництво діяльністю Харківської Ліги Незалежних Астрологів здійснює Правління до складу якого входить три члени організації.

4.6. Правління визначає основні напрямки діяльності і затверджує плани роботи організації:

- розробляє і затверджує правила, інструкціі та інші внутрішні докумен ти, що регулюють діяльність організації;

- здійснює прийом до членів організації;

- визначає розміри вступних і членських внесків та порядок їх сплати;

- розпоряджається фінансовими та матеріальними коштами організації;

- розробляє для затвердження Конференцією кошторис доходів витрат організації, звіти про находження та витрати коштів;

- визначає форми і розміри оплати праці штатних робітників, формує штатний розклад;

- приймає рішення про заснування підприємств, установ, організацій, затверджує їх Статути, або положення про них;

- розглядає інші питання з ініціативи Правління , які не відносяться до компетенції Конференції.

Правління в праві вирішувати будь які питання діяльності організації , які не відносяться до виключної компетенціі Конференціі, та Ревізійної комісії.

Засідання Правління правомочне, якщо на ньому присутні не менш двох третин членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.7. Члени Правління організації, крім Голови Правління, не одержують заробітну платню за свою роботу по організаціі діяльності Харківської Ліги Незалежних Астрологів. Витрати, обумовлені виконанням статутних обовязків у Правлінні , можуть бути відшкодовані за рахунок коштів організації за рішенням Голови Правління на підставі цивільно-правових угод.

4.8. Голова Правління "Харківської Ліги Незалежних Астрологів" обирається на засіданні Правління строком на 5 років. Голова Правління керує всією діяльністю Правління, а також є представником організації у відношеннях з державними, громадськими, та іншими організаціями, підприємствами, а також приватними особами в Україні і за її межами.

Голова Правління:

- вносить пропозиції до Правління організації щодо кандидатури заступника Голови Правління (його призначення та звільнення);

- відповідним наказом визначає права, обовязки та компетенцію Заступника Голови Правління організації;

- діє від імені організації без доручення;

- укладає договори, видає доручення на розпорядження коштами і майном організації;

- має право першого підпису на фінансових документах;

- відкриває і закриває рахунки в банках та в інших фінансово-кредитних установах;

- приймає на роботу і звільняє штатних робітників організації, визначає і затверджує штатний розклад і посадові обовязки апарата керування і види оплати праці працівникам, в межах Фонду оплати праці;

- визначає обсяг витрат на відрядження особам , які направляються у відрядження для виконання статутних завдань організації;

- має право прийняти на розгляд і вирішити будь яке питання , що не відноситься до виключної компетенції Конференції або Правління, що має важливе значення з метою забезпечення діяльності організації ;

- оформляє і видає Свідоцтво члена Харківської Ліги Незалежних Астрологів;

- має право приймати самостійне рішення з усіх питань, що необхідні для діяльності організації.

4.9. Заступник Голови Правління "Харківської Ліги Незалежних Астрологів". Під час короткочасної відсутності Голови Правління, його функції виконує Заступник Голови Правління. У випадку довгострокової (більш ніж 4 місяці ) відсутності Голови, Конференція організації приймає відповідне рішення щодо обрання особи , яка буде виконувати повноваження Голови. У відповідності із зазначеним рішенням Конференція переобирає Голову (призначають іншу особу на посаду Голови), або визнають можливість подальшого (протягом 1 місяця ) виконання функцій Голови заступником Голови.

4.10. Виконавча дирекція "Харківська Ліга Незалежних Астрологів".Для забезпечення поточної діяльності, утворюється адміністративно-виконавчий орган - Виконавча дирекція, яку очолює виконавчий директор. Кількісний склад Виконавчої дирекції (не більш 7 осіб) та кандидатура директора призначається та затверджується Правлінням за поданням Голови.

Виконавчий директор, як посадова адміністративного апарату організації:

- організує та керує господарською діяльністю в межах, визначених Головою Правління, в посадових обовязках Виконавчого директора організації;

- підзвітний Голові Правління та його заступнику;

- за погодженням з Головою Правління представляє організацію у відносинах з підприємствами, організаціями, установами, на підставі довіреності може укладати угоди, контракти;

- дає вказівки, обовязкові для всіх працівників штатного апарату організації.

4.11. Ревізійна комісія. Органом контролю за фінансовою та господарською діяльністю організації є Ревізійна комісія , до складу якої входять три члени Харківської Ліги Незалежних Астрологів. Голова Ревізійної комісії та члени Ревізійної комісії обираються Конференцією терміном на пять років.

Ревізійна комісія:

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю організації;

- перевіряє подані Правлінням звіти та фінансову документацію, готує по них висновки;

- має доступ до всіх фінансово-господарських документів організації;

- має право приймати участь в роботі Правління із правом дорадчого голосу;

- перевірка діяльності організації проводиться Ревізійною комісією не менше одного разу в рік.

4.12. Порядок роботи Ревізійної комісії та прийняті нею рішення встанов люються Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Конференцією.

5. Кошти та майно "Харківської Ліги Незалежних Астрологів".

5.1. Організація має у власності грошові кошти, а також інше майно передане їй засновниками, членами, учасниками , або державою , набуте від вступних і членських внесків , пожертвуване громадянами, підприємствами установами та организаціямі, а також на майно придбане за рахунок власних коштів, чи на інших підставах, не заборонених законом, відрахування від створених у законному порядку госпроразрахункових установ і підприємств, заснованих Харківською Лігою Незалежних Астрологів, необхідних для здійснення його Статутних завдань. Інші надходження, які не суперечать чинному законодавству Украіни. Організація володіє, користується і розпоряджується належним ій майном на свій огляд.

5.2. Право власності організації реалізує його вищий керівний орган- Конференція. Окремі функціі по господарчому керівництву майном можуть бути покладені на Правління.

5.3. Кошти та майно організації не можуть бути перерозподілені між ії членами і спрямовуються на виконання цілей і завдань, передбачених Статутом.

5.4. Майно та кошти "Харківської Ліги Незалежних Астрологів" установленному порядку складають:

- внески членів і учасників організації, та інших благодійників, , як в українській так і іноземній валюті;

- майно та кошти , передані в установленному порядку державою , або іншими державами як в українській так і в іноземній валюті;

- добровільні відрахування підприємств, організацій, установ будь яких форм власності, пожертвування громадян України, іноземних громадян та юридичних осіб, осіб без громадянства як в українській так і в іноземній валюті;

- доходи, від депозитних вкладів та від цінних паперів, отримані у вигляді відсотків або дивідендів;

- доходи отримані у вигляді страхових виплат і відшкодувань надходжен ня від підприємств, організацій, установ, засобів масової інформаціі. що перебувають у власності організації; - добровільні внески фізичних та юридичних осіб, як вітчизняних так і закордонних, надані у натуральній формі нерухомість, обладнання, технічні та транспортні засоби, інвентар, роботи, послуги тощо;

- майно придбане за рахунок власних коштів та за кошти цільових внесків.

5.5. Кошти організації використовуються за рішенням Правління та спрямовуються на виконання статутних завдань, за винятком коштів, необхідних для утримання Харківської Ліги Незалежних Астрологів, розмір яких не може перевищувати 20% кошторису організації в поточному році.

5.6. Організація має право створювати статутний фонд , в устано вленному законодавством порядку.

5.7. Організація не несе відповідальність по зобовязенням місцевих осередків, як що забовязання письмово не погоджені з Правлінням Харківської Ліги Незалежних Астрологів. 6.Зміни і доповнення Статуту.

6. Зміни і доповнення Статуту.

6.1. Внесення змін і доповнень до Статуту організації приймаються рішенням Конференції не менш 3/4 голосів присутніх членів.

6.2. Зміни та доповнення до Статуту організації підлягають обовязковій державній реєстрації.

7. Припинення діяльності "Харківської Ліги Незалежнихих Астрологів".

7.1. Припинення діяльності організації може бути здійснене шляхом його реорганізаціі або ліквідаціі.

7.2. Реорганізація здійснюється згідно рішення Конференціі, а також суду в разі порушення вимог чинного законодавства України.

7.3. Кошти і майно, яке залишилося після ліквідаціі організації , направляються іншим неприбутковим організаціям відповідного типу, або зараховуються до державного бюджету.

7.4. Порядок припинення діяльності Харківської Ліги Незалежних Астрологів встановлюється Положенням про Припинення діяльності організації.

Copyright @ ИКЦ Астролог 2011 г. Все права защищены.

Наши контакты:

Тел. д/справок: (057) 764-92-75 с 10.00 до 14.00

E-mail: astrolog-gres@ukr.net

Дизайн и разработка сайта: Moliart STM